Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac info.

Súhlasím
Sledujte nás na Facebooku a Instagrame. Majte prehľad o novinkách, týždenných akciach a súťažiach o produkty.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou SIMA Corp, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO : 50641239, DIČ : 2120404077, IČ DPH : SK2120404077, Zapísanána Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.116264/B, ako predávajúcim a zákazníkmi - kupujúcimi. Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • adresu kupujúceho
 • druh, množstvo a cenu tovaru
 • adresu dodania tovaru
 • telefonický a emailový kontakt
 • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Ceny uvedené v predaji cez elektronicky obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Tovar či služba je majetkom spoločnosti SIMA Corp, s.r.o. do doby zaplatenia zákazníkom za tovar či službu. Obchodný portál neobsahuje celý náš sortiment, ak nejaký produkt nemôžete nájsť, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktná adresa pre doručovanie v Slovenskej republike je:

SIMA Corp, s.r.o.

Račianska 88 B

831 02 Bratislava

 

Kontaktná adresa na doručovanie reklamácie :

Autovip.sk

Pavol Sitár 

Kpt.Nálepku 404/33

956 41 Uhrovec


Ako nakupovať? (Štandartný spôsob)

1. Vyberte si tovar z katalógu
Môžete vyhladať tovar podľa kategórie (v ľavej časti obrazovky), alebo podľa textu v názve alebo podľa kódu tovaru (môžete zadať hore v kolónke 'zadajte hľadaný text')

2. Košík
Vybraný tovar vložte do košika s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka. Obsah košíku je vždy prístupný v nástrojovej lište v pravej časti.

3. Odoslanie objednávky
Objednávku odošlete z košíka pomocou tlačítka "ZAPLATIŤ". V príprave objednávky vyplňte ďalšie potrebné údaje. 

4. Platby za tovar
Počas procesu objednávky si vyberte spôsob platby Po prijatí objednávky Vám príde potvrdzujúci email . Tovar doručíme podľa doby uvedenej pri tovare.

5. Dodanie tovaru
Štandartný spôsob dodania tovaru je kuriérskou službou na Vami zvolenú adresu alebo osobným odberom po dohode.

6.Spôsoby platby
Platba sa vykonáva pred prevzatím tovaru, úhradou cez bankový účet, dobierkou, prípadne podľa dohody s klientom.

dobierkou - najvýhodnejší spôsob, tovar môžete mať doma do 24 hodín
vopred na predfaktúru - prevodom alebo vkladom na náš bankový účet
Iné spôsoby platby závisia na Vašej dohode s predajcom pri overovaní objednávky.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa

7.Spôsoby dodania tovaru
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.). Ceny jednotlivých služieb sú uvedené pri objednávacom procese.
Prepravné náklady obsahujú aj poistenie tovaru.


* Ukončením objednávky sa rozumie, keď platba nabehne na náš účet alebo v prípade objednávky na dobierku keď je tovar skladom.

Ceny

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH aj bez DPH nakoľko sme platci DPH. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Nie však v už vytvorenej objednávke.

Reklamácie

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád produktov si môžete uplatniť priamo u nás. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie. Záruka sa nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Pri reklamácii prosím vyplňte formulár : https://autovip.sk/kontaktuje-nas ak je formulár nefunkčny napíšte email na info@autovip.sk s popisom reklamácie.

Ako predmet vyberte "Reklamácie" , vyplňte vašu emailovú adresu a číslo objednávky. Do popisu uveďte dôvod reklamácie. Ak je to potrebné do prílohy môžete vložiť fotografiu alebo oscanovanú faktúru.

Kupujúci posiela reklamovaný tovar na adresu predávajuceho (Kontaktná adresa na doručovanie reklamácie) na vlastné náklday.

NIKDY NEPOSIELAJTE REKLAMOVANÝ TOVAR NA DOBIERKU, NEBUDE PREVZATÝ!!!

Následne budete kontaktovaní naším pracovníkom a vašu reklamáciu sa budeme snažiť vyriešiť v čo najkratšom možnom čase.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak kupujúci vopred uhradil cenu tovaru alebo jej časť, finančné prostriedky mu budú vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

INFORMÁCIE POŽADOVANÉ NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Komu: SIMA Corp, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
 • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
 • Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
 • Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár na stiahnutie.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

Objednávka tovaru - kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 ods. 1/a zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý musí vrátiť, na vlastné náklady, predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonnej lehote 15 dní.

Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť prevádzkové kvapaliny a ostatný tovar charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia.

Ochrana osobných údajov

Informácie k ochrane osobných údajov sa pre novelu zákona európske únie o ochrane osobných údajov spotrebiteľa (GDPR) s platnosťou od 25.5.2018 rieši v samostatnej časti: Ochrana osobných údajov a ich spracovanie.Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.